Karavansaraj

Karavan saraj je udaljen oko 50 m od tvrđave i nalazi ce sa njene jugoistočne strane. Čini ce da je nastao istovremeno sa tvrđavom. Ovo je jedan od retko sačuvanih utvrđenih karavan saraja u Srbiji. To je pravougaona građevina, čije su spoljne mere 47,61 X 23,50 m. Širina obimnih zidova je 1,15 m, a sačuvani su u visinu oko 3,50 m. Građevina je imala dva naspramna ulaza u podužnim zidovima, odnosno u zapadnom i istočnom zidu.

Pretpostavljamo da ce u karavan saraj ulazilo kroz vrata u zapadnom zidu, gde ce direktno s puta koji je vodio do tvrđave moglo stupiti u njegovu unutrašnjost. U obimnim zidovima ove građevine sačuvana su ravnomerno raspoređena zidana ložišta, a između njih ce nalaze otvori — puškarnice. Može ce zaključiti da su ce duž ovih zidova nalazile sobe za smeštaj putnika i trgovaca. Pregradni zidovi između soba nisu sačuvani, jer su verovatno bili drvene konstrukcije.

Broj i veličinu prostorija možemo samo pretpostaviti na osnovu analize obimnih zidova. Prateći raspored ložišta i puškarnica zaključili smo da je moglo biti oko dvadeset prostorija za smeštaj putnika. Karavan saraj je zidan od lomljenog kamena kakav je upotrebljen i na tvrđavi. Ložišta su istovetne obrade kao i ona u kulama.
Većina karavan saraja na teritoriji Srbije, nakon odlaska Turaka, je porušena, pre svega kao izvor kvalitetnog građevinskog materijala. Karavan saraj u Ramu će poslužiti kao porta crkve koja se gradi 1839. godine, a posvećena je arhangelu Mihajlu. Crkvu će u to vreme oslikati Živko Pavlović, poznatiji kao Moler iz Požarevca, čija će unuka Milena Pavlović Barili kasnije steći svetsku slavu kao umetnica. Izgradnjnom crkve u dvorištu karavan saraja nastaće jedinstven spoj, na prvi pogled dve nespojive celine. Jedan komercijalni, islamski objekat spojiće se sa religioznim, hrišćanskim objektom, čineći skladnu celinu. Crkva koja se sada nalazi unutar karavan saraja građena je krajem prošlog veka na temeljima originalne oronule crkve.
Ako želite da obiđete ovu lokaciju ili vam trebaju dodatne informacije, kontaktirajte nas na:
Tel. 012 663 179 / info@ramskatvrdjava.rs
Shopping Basket